02-102 2520-1,084-427-4737
Call Center : 02-102 2520-1, 084-427-4737

หมายเหตุ
* Bonus points ใช้สำหรับเป็นคะแนนเสริม สำหรับโปรแกรมแลกของรางวัลเท่านั้น ไม่สามารถนำมานับรวมในการเลื่อนสถานบัตรได้
** Welcome member extra bouns มีอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลื่อนสถานบัตรและมีการเข้ารับบริการครั้งแรกของโปรแกรมนั้นๆ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือส่วนลดกับโปรแกรมอื่นๆได้ หากท่านสมาชิกไม่เข้ารับบริการครบภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ที่จะใช้บริการ
เงื่อนไขการใช้บัตร
- โปรโมชั่นแลกของรางวัลสามารถนำคะแนนสะสมมาแลกได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในแต่ละรายการ
- สามารถใช้ points แลกเป็นส่วนลดในการซื้อโปรแกรมบิวตี้ทรีทเมนท์ ได้ทุกรายการ
- ทุก 100 points มีมูลค่า 100 บาท ท่านสมาชิกสามารถนำมาเป็นส่วนลดเงินสดเพิ่ม สำหรับซื้อผลิตภัณฑ์ทุกรายการ แต่กำหนดให้ผลิตภัณฑ์ 1 ชื้นสามารถลดได้สูงสุด 500 บาท
- สถานภาพสมาชิกในแต่ละระดับมีอายุครั้งละ 2 ปี
- คลินิกขอเปลี่ยนแปลงรายการสินค้าหรือทรีทเมนท์ รวมถึงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยุ่กับรายการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่คลินิกตั้งใจคัดสรรเพื่อให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติ